Арбанаси, ул. Капитанска №7
062/523 000
office@pha.bg
Резервирай

Изпратете ни съобщение:


  Контакти:

  Телефон:
  +62 523 000
  0882 027 420
  0882 600 888

  E-mail:
  office@pha.bg

  Купро 94 ООД е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-нататък Регламентът) и съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
  Купро 94 ООД в качеството си на администратор обработва лични данни за цели и на основания, съобразени с изискванията на Регламента и ЗЗЛД. С оглед изпълнение целите на обработването Купро 94 ООД обработва различни категории лични данни и ги съхранява в минимални срокове в съответствие с принципа „ограничение на съхранението“.
  Българската народна банка предоставя лични данни на други администратори на лични данни при наличие на предвидените в закон основания за това.
  Всяко физическо лице има право да изиска: достъп до личните си данни, коригиране или изтриването им, ограничаване на обработването, както и право на преносимост, когато личните данни са предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и се обработват по автоматизиран начин.
  До фирма „Купро 94“ ООД могат да бъдат отправени искания във връзка с упражняването на посочените по-горе права до длъжностното лице по защита на личните данни на посочените по-долу координати.
  Право на всяко физическо лице е и да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, на адрес: 1592 София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: office@pha.bg, във връзка с обработването на лични данни, свързани с него.
  Защитата на личните данни е важна част от дейността на „Купро 94“ ООД при всяко взаимодействие с клиенти, служители, партньори, кандидати за работа и стаж и посетители. В качеството си на администратор на лични данни „Купро 94“ ООД спазва стриктно изискванията на европейското и националното законодателство.
  В Политика на Купро 94 ООД при обработване на лични данни се съдържат общите положения и принципи, съгласно които Купро 94 ООД обработва лични данни.
  Координатите на администратора във връзка с обработването на лични данни са: Парк хотел Арбанаси, 5029 с. Арбанаси, ул. Капитанска
  Длъжностно лице по защита на личните данни – Елица Стефанова, office@pha.bg